Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova (REFINE)

 • Despre proiect

Nr. 585784-EPP-1- 2017-1-ATEPPKA2-CBHE-JP — REFORMAREA PROGRAMELOR DE MASTER ÎN FINANȚE ÎN ARMENIA ȘI MOLDOVA (REFINE)

Perioada de derulare a proiectului: 36 months (2017-2020)

Bugetul proiectului: 615.507 €

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți prin reforme vizate calitatea și relevanța a șase programe existente de Master în Finanțe în Armenia și Moldova. DomeniulFinanțe a fost ales deoarece acesta este un factor crucial pentru dezvoltarea economică, iar absolvenții calificați din acest domeniu sunt râvniți deopotrivă de comunitatea de afaceri și de sectorul public. În același timp, cercetările demonstrează necesitatea unor reforme în ceea ce privește conținutul, metodologiile de predare și relevanța pe piață a programelor de studii.

În acest context, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Reformarea a șase curricule existente de master în finanțe, ținând cont de recenta evoluție internațională în domeniul respective.
 1. Promovarea calității și relevanței programelor de masterat prin dezvoltarea de materiale de curs actualizate și noi.
 2. Dezvoltarea în continuare a competențelor și abilităților ale personalului didactic prin cursuri de formare în metodologii inovatoare de predare și cu referire la subiecte actuale în finanțe.
 3. Creșterea nivelului de aliniere ale programelor de masterat la cerințele pieței muncii.

Pagina web oficială a proiectului: www.reforming-finance.eu 

 • Parteneri

Coordinator:

Mr. Johannes Wetzinger – johannes.wetzinger@fh-vie.ac.at

Parteneri UE

Partneri non-UE

 • Plan de lucru

Proiectul REFINE este structurat în nouă pachete de lucru (WP), iar activitățile vor fi desfășurate în patru etape:

Etapa I: Elaborarea strategiilor individuale de reformă

 • La prima etapă vor fi elaborate strategiile individuale de reformă pentru fiecare Program Master (MA) (WP1). Aceasta presupune chestionarea angajatorilor locali pentru identificarea competențelor și abilităților necesare absolvenților. Mai mult decât atât, va fi revizuită relevanța și se va actualiza curricula/planul de învățământ, metodologiile didactice / abordările pedagogice și conținutul cursului. Pe baza acestor rezultate vor fi elaborate direcțiile specifice de modernizare a programelor de masterat

Etapa a II-a: Reforma curriculumului

 • Într-o a doua etapă, pe baza rezultatelor WP1 instituțiile de învățământ superior (IÎS) din Armenia și Moldova vor reforma curricula programelor de masterat (MA) în Finanțe. Aceasta va fi actualizată în conformitate cu cele mai recente evoluții internaționale din domeniul vizat și cu cerințele pieței muncii locale (WP2). În plus, vor fi revizuite finalitățile de studiu și metodologiile de predare.

Etapa III: Reformarea conținutului, metodologiei de predare și abordărilor pedagogice

 • În a treia fază, în baza rezultatelor WP1 și WP2 va fi actualizat conținutul cursurilor existente și vor fi elaborate cursuri noi (WP3). În plus, pe parcursul acestei faze, instituțiile de învățământ superior din UE vor desfășura două training-uri intensive de instruire pentru 48 de cadre didactice din Armenia și Moldova (WP4). Aceste training-uri se vor axa pe metodologiile de predare / abordările pedagogice, precum și pe subiectele relevante în domeniul Finanțelor.

Etapa IV: Implementarea programelor reformate

 • La etapa respectivă, membrii consorțiului din Armenia și Moldova vor demara implementarea programelor de masterat modernizate (WP5). Programele vor continua derularea și după terminarea oficială a proiectului, precum și după primul val de absolvenți, care își vor termina studiile în vara anului 2021. WP8 prevede elaborarea Strategiei de sustenabilitate a programului și încheierea Acordurilor de cooperare ulterioară.

Activități complementare

 • Pentru asigurarea unui nivel înalt de calitate a rezultatelor proiectului, toate fazele sunt însoțite de măsuri de asigurare a calității (de ex. Evaluări externe realizate de către “Consiliului consultativ internațional”). În plus, pentru a asigura o implicare largă ai stakeholder-ilor relevanți, toate fazele sunt însoțite de activități specifice de diseminare și valorificare a rezultatelor. Aceasta include, de exemplu, workshop-uri locale și două conferințe finale de valorificare/validare a rezultatelor proiectului (la Chișinău și Yerevan) (WP7). În cele din urmă, toate fazele sunt legate între ele prin Managementul și coordonarea proiectului (WP9) de către UAS-BFI și liderii WP.
Rezultate scontate

WP1: Revizuirea programelor de masterat existente și Ghidurile de reformă

  1. Ghid pentru reforma programelor de masterat în Armenia
  2. Ghid pentru reforma programelor de masterat în Moldova

WP2: Reforma curriculară a programelor de masterat în Armenia și Moldova

  1. Compendiu al planului de învățământ/curriculei reformate din Armenia
  2. Compendiu al planului de învățământ /curriculei reformate în Moldova

WP3: Dezvoltarea suporturilor de curs/materialelor didactice pentru Programele de Masterat reformate

  1. Primul set de cursuri actualizate și nou dezvoltate/elaborate
  2. Al doilea set de pachete de curs actualizate și nou dezvoltate/elaborate

WP4: Instruiri/Training-uri pentru profesorii universitari din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Armenia și Moldova

  1. Primul curs de formare intensivă /training pentru profesorii universitari
  2. Al doilea curs intensiv de formare/training pentru profesorii universitari

WP5: Implementarea programelor de masterat în Finanțe reformate

  1. Pregătirea pentru lansarea programelor reformate
  2. Primul an de implementare al programelor de masterat reformate
  3. Set de evenimente de orientare în carieră: ” Cum să dezvolți o carieră de succes în domeniul financiar – bancar din Republica Moldova și Armenia”

WP6: Asigurarea calității

  1. Manual de asigurare a calității
  2. Rapoartele de control al calității ale Grupului de Asigurare a Calității
  3. Rapoartele de control al calității ale Comitetului consultativ internațional

WP7: Diseminarea și valorificarea/validarea rezultatelor

  1. Site-ul proiectului REFINE (reforming-finance.eu)
  2. Ateliere de diseminare/workshop locală în Armenia și Moldova
  3. Sesiunea de prezentare pentru conferința EAIE
  4. Conferințe finale de valorificare/validare ale rezultatelor în Armenia și Moldova

WP8: Promovarea sustenabilității

  1. Strategia de sustenabilitate
  2. Acorduri de cooperare ulterioară

WP9: Managementul și coordonarea proiectului

 • Set de Acorduri de parteneriat
 • Întruniri anuale de coordonare a activității
 • Activități 
 • Contacte

Coordonator instituțional: prof., dr. hab. Galina Ulian 

e-mail: fse.usm@gmail.com 

Карта
Контакты
Toleranță zero corupției