Cetățenii străini care doresc să participle la concursul de admitere la programele de studii de master trebuie să trimită la adresa Serviciului Stdenți Internaționali , e-mail: international@usm.md, până la 1 octombrie dosarul de candidat în copile scanate color.

Dosarul de candidat trebuie să conțină următoarele documente ( și traduceri legalizate  în limba  română sau într-o limbă de circulație internațională):

 • Formularul de înscriere.
 • Opțiunile pentru tema de cercetare și conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia.
 • Copia de pe pașaport / bulletin de identitate, valabil cel puțin un an de la data depunerii cererii. În cazul cetăţeniei duble copiile de pe ambele paşapoarte.
 • Copia și traducerea legalizată de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care nu este întocmit într-o limbă de circulație internațională.
 • Copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru străini (după caz).
 • Copia cerfificatului de cunoaștere a unei limbi străine (cel puțin la nivelul B1), eliberat cu cel mult doi ani înainte de admitere la doctorat.
 • Copiile și traducerile legalizate de pe diploma de licență, diploma de master și de pe suplimentul la diploma sau echivalentele acestor acte, apostilată/supralegalizatăîn conformitate cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent şi a Republicii Moldova şi tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională(pentru țările-membre ale Convenției de la Haga – apostila, pentru celelalte țări – parafa Ministerului de Externe al țării respective, ulterior cu supralegalizarea la Direcția Generală Consulară din Republica Moldova).

Documentele menționate în subpunctele a), b), c), d),  ale prezentului punct vor fi traduse în limba română, engleză, sau rusă, autentificat notarial și legalizat în modul stabilit de către organele de stat din țara respectivă.

 • Declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea actelor prezentate.
 • 2 foto 35 x 45mm, 4 foto 30x40mm și 4 foto 40 x 50mm.

Copiile actelor se prezintă în Serviciul Studenți Internaționali personal, prin intermediul persoanelor autorizate sau prin poșta electronică (email:international@usm.md).

Candidatul acceptat, la sosirea în Moldova, pe lângă documentele menționate mai sus, trebuie să prezinte și următoarele documente:

 • Certificatul de cazier judiciar / autorizația poliției apostilat (ă), emis (ă ) cu Apostil de statul de reședință. Important! Cazierul judiciar trebuie să fie valabil timp de cel puțin 3 luni de la data intrării pe teritoriul Republicii Moldova
 • Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de școlarizare, asigurare de sănătate, cazare și subzistență.

Documentele menționate în зunctele 1) și 2)vor fi traduse în limba română, engleză, sau rusă, autentificat notarial și legalizat în modul stabilit de către organele de stat din țara respectivă.

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției